ചതുരംഗപ്പാറ'''''

പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായ ദ്യശ്യവിരുന്നാണ്  ചതുരംഗപ്പാറമേട്, മയക്കുന്ന കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരികളെ  ചതുരംഗപ്പാറമേടിലെക്ക്  ചെന്നെത്തുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു മനോഹരമായ പുൽമേടുകളും  ചതുരംഗപ്പാറയെ    എത്രമാത്രം  മനോഹരമാക്കുന്നു  എന്ന്  നേരിട്ടുകണ്ടാൽ  മാത്രമേ  നമുക്ക്  മനസ്സിലാവുകയുള്ളു.കുമളി-പൂപ്പാറ  സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഉടുമ്പൻ ചോലയ്ക്ക്  സമീപം ചതുരംഗപ്പാറ ജഗ് ഷനിൽ  നിന്ന് മൂന്ന്  കിലോമീറ്റർ  സഞ്ചരിച്ചാൽ കാറ്റാടിപ്പാറയിൽ എത്താം.